I Ns 1905/15

2015-12-09

POSTANOWIENIE

Gniezno, dnia 3 listopada 2015 r.
Referendarz Sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu Szymon Wojciechowski delegowany do Sądu Rejonowego w Gnieźnie, Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2015 r.w Gnieźnie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wnioskuDanuty Zajączkowskiej, Moniki Nowak, Łukasza Zajączkowskiego o sporządzenie spisu inwentarza po Zdzisławie Władysławie Zajączkowskim

p o s t a n a w i a:

  1. sporządzić spis inwentarza spadku po Zdzisławie Władysławie Zajączkowskim zmarłym w dniu 5 maja 2015 r. w Poznaniu, ostatnie stale zamieszkałym w Pobiedziskach przy ul. Kościuszki 2 m. 2,
  2. wykonanie spisu inwentarza zlecić Komornikowi Sądowemu właściwemu dla położenia rzeczy podlegających wciągnięciu do spisu inwentarza.

Ref. sąd. Szymon Wojciechowski

U z a s a d n i e n i e

W myśl art. 637 § 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego sąd postanowi sporządzenie spisu inwentarza.

Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza wykonuje na zlecenie sądu rejonowego komornik w którego okręgu znajdują się rzeczy podlegające wciągnięciu do spisu inwentarza.

Ref. sąd. Szymon Wojciechowski

Rejestr zmian dla: I Ns 1905/15

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Wytworzył:
Piotr Stróżyk
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-12-09
Publikacja w dniu:
2016-12-19
Opis zmiany:
b/d