I Ns 484/17

sygn. akt I Ns 484/17


POSTANOWIENIE


Dnia 29 sierpnia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Gnieźnie Wydział I Cywilny w następującym składzie:
Przewodniczący SSR Dariusz Kusz
Protokolant Krystian Lis
po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2017 r. w Gnieźnie
na rozprawie
sprawy z wniosku Miasto Gniezno
o złożenie do depozytu
postanawia:

1. zezwolić wnioskodawcy Miastu Gniezno na złożenie do depozytu 12 250 (dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) zł tytułem świadczenia należnego Janinie Potrykowskiej tytułem wypłaty odszkodowania w zamian za przejęcie nieruchomości w postaci działki ewidencyjnej nr 3/7 o pow. 0,0325 ha, objętej KW nr PO1G/00000315/6, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Gnieźnieńskiego nr 1/2016 znak: AB.6740.1.VIII.10375m.GNm.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

2. zezwolić wnioskodawcy Miastu Gniezno na złożenie do depozytu 12 250 (dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) zł tytułem świadczenia należnego Hieronimie Krzywoszyńskiej tytułem wypłaty odszkodowania w zamian za przejęcie nieruchomości w postaci działki ewidencyjnej nr 3/7 o pow. 0,0325 ha, objętej KW nr PO1G/00000315/6, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Gnieźnieńskiego nr 1/2016 znak: AB.6740.1.VIII.10375m.GNm.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

3. ustalić, że kwoty wymienione wyżej w punktach 1 i 2 mają być wypłacone wymienionym tam osobom, bądź ich następcom prawnym na ich wniosek po wykazaniu swych uprawnień,

4. wezwać osoby wymienione w punkcie 1 i 2, bądź ich następców prawnych do odbioru świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 w terminie 10 lat od ogłoszenia niniejszego postanowienia - pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

SSR Dariusz Kusz

Rejestr zmian dla: I Ns 484/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krystian Lis
Dokument z dnia:
2017-12-15
Publikacja w dniu:
2017-12-15
Opis zmiany:
b/d