Informacje dla niepełnosprawnych

Informacja dla osób  niesłyszących i głuchoniemych

W związku z wejściem w życiem z dniem 1 kwietnia 2012 roku Ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2011.209.1243)  Sąd Rejonowy w Gnieźnie zapewnia dostęp do bezpłatnego świadczenia usług tłumacza PJM, SJM.

 1. Osoba uprawniona zobowiązana jest  zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się  w Biurze Obsługi Interesanta tut. Sądu (budynek A, parter, pok nr 4)
 2. Zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia dokonuje osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, zwane dalej "osobą zgłaszającą". Przez osobę uprawnioną należy rozumieć osobę niepełnosprawną  w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz.1016) lub osobę doświadczają trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.
  Usługa „wideotłumacza” realizowana jest w dni powszednie:
  w poniedziałek w godzinach: 8:00-18:00,
  w pozostałe dni robocze: od wtorku do piątku, w godzinach 8:00-15:30.
 3. Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania wybranej metody komunikowania się.
 4. Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania sprawy związanej z realizacją świadczenia.
 5. Osoba zgłaszająca może wyznaczyć termin realizacji świadczenia.

Informacja dla osób mających problemy z poruszaniem się

Sąd Rejonowy w Gnieźnie informuje, że udostępnia osobom zainteresowanym pojazd gąsienicowy dla osób niepełnosprawnych i mających problemy z poruszaniem się (urządzenie nie obsługuje wózków elektrycznych)Ponadto informujemy, że schodołaz w budynku B obsługuje schody do wysokości parteru ze względu na konstrukcję budynku.

Pojazd gąsienicowy jest urządzeniem, które służy do przewożenia osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich po schodach. Osoby niepełnosprawne zainteresowane udostępnieniem schodołazu proszone są o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie danego Wydziału Sądu Rejonowego w Gnieźnie.